اسپری شعله ای FP-Flame-p  و  FP-Flame-W
سیستم اسپری حرارتی پودری FP-Flame-P  که با گازهای استیلن یا پروپان قابل استفاده است به همراه تغذیه پودر با
سیستم جاذبه ای یا دیسک دوار، پکیجی مناسب برای ایجاد پوشش های محافظ خوردگی با پودر نیکل یا آلومینیم، پوشش
های ضد اصطکاک با پودر برنز، پوشش های self flux  با پودرهای با ترکیب نیکل-کرم-سیلیسیم-بور، . . . و نیز بازسازی
قطعات صنعتی می باشد.
سیستم اسپری حرارتی سیمی FP-Flame-W که در آن تغذیه سیم با موتور الکتریکی انجام می شود وسیله ای راحت
برای انجام پروژه های بازسازی اجزا یا ایجاد پوشش های آلومینیم، مس، برنج، برنز و . . . بر روی سطوح قطعات با جنس
های مختلف در کارگاه های صنعتی می باشد. این دستگاه با سوخت های استیلن و پروپان قابل استفاده است.
سیستم اسپری شعله ای پودری FP-Flame-P  
شرکت مهندسی فلزپاش
سیستم اسپری شعله ای سیمی FP-Flame-W