ما فرآیندهای پوشش سرامیکی، سرمت یا فلزی را بروش پلاسما اسپری، بر روی قطعات صنایع مختلف
به منظور حصول خواص مورد نظر سطح انجام می دهیم و در اجرای این فرآیند بر قطعات با فرم هندسی پیچیده، بمنظور حصول یکنواختی ضخامت و تکرار پذیری از یک سیستم رباتیک بهره میگیریم.
خدمات پوشش پلاسما اسپری
پوشش مقاوم خوردگی داغ و عایق حرارتی انواع شرود سگمنت
Back
Next
شرکت مهندسی فلزپاش