تجهیزات جنبی اسپری حرارتی
تجهیزات جنبی همچون میز دوار، مکانیزم حرکت طولی، اتاقک اسپری و ربات بصورت سفارشی برای کاربردهای متنوع
اسپری حرارتی قابل ارائه می باشند.
سیستم رباتیک مخصوص فرآیندهای اسپری حرارتی
شرکت مهندسی فلزپاش