در فرآیند اسپری سوخت اکسیژن سرعت بالامخلوط اکسیژن و یک سوخت در محفظه احتراق  سوزانده می شود  و
فشار حاصل در یک نازل خروجی باعث افزایش فشار و سرعت گاز می گردد. سپس به این جت گاز گرم پودر تزریق
می شود و با انرژی جنبشی کافی برای تشکیل یک پوشش متراکم به سطح زیر لایه برخورد می نماید.
در فرآیند اسپری سوخت اکسیژن سرعت بالامخلوط اکسیژن و یک سوخت در محفظه احتراق سوزانده می شود و
فشار حاصل در یک نازل خروجی باعث افزایش فشار و سرعت گاز می گردد. سپس به این جت گاز گرم پودر تزریق
می شود و با انرژی جنبشی کافی برای تشکیل یک پوشش متراکم به سطح زیر لایه برخورد می نماید.
شرکت مهندسی فلزپاش
HVOFخدمات پوشش