ما از پروژه های تحقیقاتی در راستای فن آوری های جذاب مهندسی سطح، طراحی تجهیزات پیشرفته اسپری حرارتی و کاربردهای نوین مربوطه استقبال می کنیم.
متخصصین ما پروژه هایی در زمینه پلاسما اسپری محلول، بهبود پوشش های سپر حرارتی و کاربرد فرآیندهای اسپری حرارتی در تولید لایه های پیل سوختی اکسید جامد به انجام رسانده اند.
گسترش کاربردهای اسپری حرارتی از علایق ماست. بنابراین، ما درانتخاب مواد و فرآیند مناسب برای پوشش قطعات صنعتی که در شرایط خاص کار می کنند به مشتریان یاری می رسانیم.
  
شرکت مهندسی فلزپاش
تحقیق و توسعه