در فرآیند پلاسما اسپری، ذرات پودر ماده تشکیل دهنده پوشش با جریان گاز حمل کننده به درون قوس پلاسما هدایت شده و ضمن تغییر به حالت مذاب یا خمیری، بسوی سطح زیرلایه پرتاب می شوند. قوس پلاسما بین دو الکترود تنگستنی که با کانال های داخلی توسط آب خنک می شوند تشکیل می گردد. دمای قوس پلاسما تا ˚ C16000 و سرعت گاز خروجی به m/s 600-120 می رسد‎.
شرکت مهندسی فلزپاش
خدمات پوشش پلاسما اسپری
لینک های مفید:
مطالب مفید: